Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

3557 bf34 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaStage Stage

November 05 2018

8973 5d5a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaTierraDelFuego TierraDelFuego
5213 aab9 500
9217 5332 500
Reposted fromstroschek stroschek viaHypothermia Hypothermia
9227 f468
9738 3042 500
trick or treatment
Reposted fromlooque looque viaHypothermia Hypothermia
0615 41d4
Reposted fromHypothermia Hypothermia

November 01 2018

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viawarkocz warkocz
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viawarkocz warkocz
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawarkocz warkocz
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawarkocz warkocz
8826 fb79 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawarkocz warkocz
Reposted fromshakeme shakeme viabeattman beattman
5533 5701 500
Reposted fromnutt nutt viawarkocz warkocz
Reposted fromFlau Flau viajunior13 junior13
8826 fb79 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaolvido olvido
2923 d9ba 500

lonesomeculture:

North Korea abandoned hotel

1987-conclusion unknown
Reposted fromtwice twice viaunno unno
7460 7d2d 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaathlin athlin
7573 7062 500
Reposted frompandotree pandotree viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl