Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2019

0608 007f
Reposted fromcontigo contigo viadesperateee desperateee

September 18 2019

2945 35dd 500
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin
9905 8d19 500
Reposted fromcontigo contigo viaeternaljourney eternaljourney
6024 6b83 500
Reposted fromkelu kelu viamihoshi mihoshi
0657 0841 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaToshi Toshi

September 14 2019

Szczęścia nie poudajesz. Zdradzi Cię mgiełka tęsknoty za nim obecna na tęczówce oka. Zdradzą cię łzy, które niekontrolowanym strumieniem popłyną, gdy w filmie obraz szczęścia pokażą aktorzy. O braku szczęścia przypomną ci te samotne, ciche minuty przed zaśnięciem, gdy będziesz starała się wymodlić o szczęściu sen.
— Katarzyna Nosowska

Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów - nie mogą zmienić niczego.

— ~George Bernard Shaw
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viaoxygenium oxygenium
5493 234d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium

September 11 2019

3291 a142
Reposted fromjottos jottos viaTokyoMEWS TokyoMEWS
7256 9965 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaTokyoMEWS TokyoMEWS

September 03 2019

3126 59aa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3066 70ad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMezame Mezame
2339 5138 500
Reposted fromMtsen Mtsen viajotcce jotcce
9520 9768
Reposted fromtotal1ty total1ty viaspecific-humor specific-humor
"Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów"
— S. Cielińska

August 25 2019

6635 a129
Reposted fromtichga tichga viakaisernorton kaisernorton

August 10 2019

8450 f6aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
8505 270a 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl