Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viapoisoned-life poisoned-life
9928 4da3
Reposted frombwana bwana viakudlaty kudlaty
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber

June 06 2018

6648 489f 500
Reposted fromverronique verronique viagaf gaf

Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia. 

— Douglas Coupland
Reposted fromshakeme shakeme viamalinowowa malinowowa
9028 8a2d 500
Reposted fromSanthe Santhe viackisback ckisback
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viaaliss aliss

April 30 2018

3284 cdc4
Reposted fromkarahippie karahippie viavilewicked vilewicked

April 24 2018

Reposted fromPoranny Poranny viaNaitlisz Naitlisz
tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo1_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo2_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo3_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo4_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo5_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo6_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo7_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo8_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo9_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo10_500

solacebaby [via bintalghazi]: Japanese photographer Chino Otsuka took old photos from her childhood and put pictures of her present self in them, creating lovely double self-portraits.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamuviell muviell
The Grand Lisboa in Macau China
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viakasiastrofa kasiastrofa
3919 1dbe 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaflyleaf flyleaf
1671 c11f 500
Reposted fromsarazation sarazation viaflyleaf flyleaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl