Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

9036 538b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
0071 08fb
Reposted frommrautyna mrautyna viaoxygenium oxygenium
8162 b8d3 500

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

April 15 2017

5623 9cf4 500

infinitetext:

Hong Sang-soo, Night and Day, 2008.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
"Najpiękniejsza miłość to ta, która nie ma żadnych szans na spełnienie. Musi umrzeć w zenicie, podobnie jak jedyną szansą róży jest ścięcie jej w pełni rozkwitu. Zasuszona czy zakonserwowana roślina może cieszyć przez wiele lat. Miłość złamana, gdy namiętność jest najsilniejsza, urzeka ludzi przez wieki."
— L. Marklund "Zamachowiec"
Reposted fromruinyourday ruinyourday viamywonderland mywonderland
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromaggape aggape viastopa stopa
7856 9254
Reposted fromsoupdujour soupdujour viawstydem wstydem
1047 d99f
“Boy meets girl – from Outer Space” by Weegee (Arthur Fellig), c. 1955, New York 

April 08 2017

2485 67a2 500
dear diary
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaLuukka Luukka

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaodyssey odyssey
8120 3cba
Reposted fromtosiaa tosiaa viaMartuska Martuska
1688 da86 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
4419 f0b9

Me escaping responsibilities.

Reposted fromwit wit viaorchila orchila
Moje słowa nie odpowiadają moim myślom, a to poniża moje myśli.
— "Idiota" F. Dostojewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl