Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

2688 5dd5

One of my friends went on a road trip and sent me this

Reposted frommyry myry viacoldwater coldwater
4887 90e9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoldwater coldwater
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
1816 144a
Reposted fromhagis hagis vianiewiemchybanena niewiemchybanena

foxy-mulder:

this is the most powerful image on the internet.. reblog to join the circle

image
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viathe-devil the-devil
2833 2e2e
Reposted fromMiziou Miziou viathe-devil the-devil
8691 fd1f
Reposted fromkuczy kuczy viapurplecarbonate purplecarbonate
4943 72f5
Reposted fromhermina hermina viaoxygenium oxygenium
5939 86ec 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
9036 538b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
0071 08fb
Reposted frommrautyna mrautyna viaoxygenium oxygenium
8162 b8d3 500

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

April 15 2017

5623 9cf4 500

infinitetext:

Hong Sang-soo, Night and Day, 2008.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
"Najpiękniejsza miłość to ta, która nie ma żadnych szans na spełnienie. Musi umrzeć w zenicie, podobnie jak jedyną szansą róży jest ścięcie jej w pełni rozkwitu. Zasuszona czy zakonserwowana roślina może cieszyć przez wiele lat. Miłość złamana, gdy namiętność jest najsilniejsza, urzeka ludzi przez wieki."
— L. Marklund "Zamachowiec"
Reposted fromruinyourday ruinyourday viamywonderland mywonderland
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromaggape aggape viastopa stopa
7856 9254
Reposted fromsoupdujour soupdujour viawstydem wstydem
1047 d99f
“Boy meets girl – from Outer Space” by Weegee (Arthur Fellig), c. 1955, New York 

April 08 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl