Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2018

Reposted fromFlau Flau viafabulous-lazy fabulous-lazy
5116 1125 500
Reposted frominto-black into-black viapffft pffft
Reposted fromsilence89 silence89 viastrzepy strzepy
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
9982 3ad1 500
Reposted fromzciach zciach viastrzepy strzepy
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Niektórzy nie potrafią iść naprzód. Marnują życie, czekając na osobę, której nie mogą mieć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
2871 e483
Reposted fromderletzteschrei derletzteschrei viaBBart BBart
1555 72d4 500
4430 6a6e
Reposted fromu-dit u-dit viapikkumyy pikkumyy
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacalineczka calineczka
6900 fc1e 500
Reposted fromtfu tfu viajunior13 junior13
6196 2a00
Reposted fromcarol91 carol91 viahash hash
6039 c73e 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viahash hash
Reposted fromPoranny Poranny viahash hash
4133 6074 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaimpressive impressive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl